• امروز شنبه, 28 مهر 1397 - Sat 10 20 2018

   

  آقای علی جنگجوی

  سمت : عضو شورای اسلامی شهرستان شهریار

   

   

  آقای منصور شهبازیان

  سمت : عضو شورای اسلامی شهرستان شهریار

   

  آقای علی بدلی

  سمت : منشی شورای اسلامی  شهرستان شهریار

   

   

  سوابق کاری و اجرایی :

   

   

  آقای مهدی تاجیک

  سمت : عضو شورای اسلامی شهرستان شهریار

   

   

  آقای جابر فساء

  سمت : عضو  شورای اسلامی  شهرستان شهریار

   

   

  سوابق کاری و اجرایی :